TIETOSUOJA JA REKISTERISELOSTE

TIETOSUOJA JA REKISTERISELOSTE

Ihme ja innostus Oy rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Ihme ja innostus Oy:n tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, GDPR:n (General Data Protection Regulation) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Julkaistuna osoitteessa http://www.ihmejainnostus.fi.

Laadittu: 27.11.2020

Päivitetty: 27.11.2020

1. REKISTERINPITÄJÄ

Ihme ja innostus Oy
Tuomiokirkonkatu 23 A 27, 33100 Tampere

Y-tunnus: 3017853–9

2. REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Terhi Kolari
040 5232 118
terhi@ihmejainnostus.fi

3. REKISTERIN NIMI

Ihme ja innostus Oy:n asiakasrekisteri.

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän oikeutettu etu; asiakassuhde.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi ja laskutus. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän suoramainontaan, etämyyntiin, muuhun suoramarkkinointiin taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot, mahdolliset suostumukset markkinointiin ja markkinointikiellot.

Valmennuksen mukaan kokoamme myös ikään, terveydentilaan ja elämäntilanteeseen liittyviä tietoja, kuten allergiat ja sairaudet. Säilytämme qEEG:llä muodostettua BrainMind Audit -profiilia, mikäli asiakas on käynyt qEEG-mittauksessa. Säilytämme myös asiakkaan Firstbeat-hyvinvointianalyysia, mikäli analyysi on toteutettu osana valmennusta.

Tietoja säilytetään asiakkuussuhteen päätyttyä noin vuosi, minkä jälkeen tiedot poistetaan.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan esimerkiksi Palveluihin rekisteröitymisen ja palveluiden käyttämisen yhteydessä.

BM-Science toteuttaa qEEG mittauksen tavallisena EEG-mittauksena, mutta tulkinta tehdään uudella tavalla. BM-Science kerää mittausdatan lisäksi seuraavaa tietoa: The registration form (in English), The informed consent (in Finnish) and Questionnaires 1–3 (in Finnish) eli lupa mittauksen tekemiseen, lupa profiilin tietojen jakamiseen ja taustakysely 1–3 “Havaintoja itsestä”. Lisätietoja: https://www.bm-science.com/index.php/privacy-policy Valmis BrainMind Audit -profiili toimitetaan meille pdf-muotoisena.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:n TAI ETA:n ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisterin tietosisällön kokoamiseen käytettävät verkkolomakkeet ja niihin liittyvät tietokantapalvelimet sijaitsevat EU-alueen ulkopuolella Yhdysvalloissa. Palveluntarjoajat, jotka siirtävät tietoja EU:n ulkopuolelle ovat sitoutuneet EU-U.S. Privacy Shield – viitekehykseen.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee tehdä suoraan ja henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. TIEDOT EVÄSTEISTÄ

Keräämme verkkopalvelussamme anonyymejä tilastoja verkkopalvelumme kävijöistä. Käytämme ihmejainnostus.fi -verkkopalvelussa evästeitä ja kävijäseurantaa. Kerätyn tiedon avulla varmistamme palvelun toimivuuden ja sivuston kehittämisen. Voit halutessasi kieltää seurantaevästeiden käytön omassa selaimessasi. Evästeiden poistaminen käytöstä voi vaikuttaa sivuston toimivuuteen.

Tietolähteitä ovat IP-osoitetieto tai muu tunniste, evästeiden kautta kerättävät tiedot tai sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot. Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen käytämme Google Analytics -palvelua. 

11.1. Käytössämme olevat mainosteknologiat: Facebook, Google Analytics

Mahdollistavat sisältöön ja käyttäjän mielenkiinnonkohteisiin perustuvat mainokset, raportoinnin siitä, mitä mainoksia on näytetty eri selaimille ja mitä on klikattu sekä esimerkiksi kampanjan tehokkuuden mittaamisen.

Facebookiin liittyvän mainonnan kohdentamisen estät kyseisen palvelun verkkosivuston kautta: https://www.facebook.com/help/www/568137493302217?helpref=platform_switcher&ref=platform_switcher&rdrhc

Google Analytics -palvelu säilyttää tietoja omien tietosuojaperusteidensa mukaisesti. Kunkin yksittäisen käyttäjän on mahdollista poistaa omat tiedot tämän linkin ohjeita seuraamalla:
https://support.google.com/accounts/answer/162744?hl=en (vaatii google-tilin).

11.2. Evästeiden tyhjentäminen

Käyttäjä voi tyhjentää evästehistorian verkkoselaimensa asetuksista. Tällöin tunniste, joka on asetettu selaimeen ja siihen perustuva verkkokäyttäytymisprofiili, poistuu. Toimenpide ei estä uusien evästeiden tallentamista selaimeen.

11.3. Evästeiden estäminen

Käyttäjä voi estää kokonaan evästeiden käytön verkkoselaimessa. Useimmissa selaimissa määritys tehdään selaimen yksityisyydensuoja-asetuksista. Toimenpide estää kaikkien evästeiden tallentumisen ja voi johtaa siihen, etteivät kaikki sivustojen toiminnallisuudet ole käytössä.