TOIMITUSEHDOT

TOIMITUSEHDOT

Ihme ja innostus Oy toimitusehdot

1. YLEISTEN PALVELUEHTOJEN SOVELTAMINEN

Näitä Ihme ja innostus Oy:n yleisiä palveluehtoja ja salassapitolausekkeita sovelletaan Ihme ja innostus Oy:n asiakkailleen (myöhemmin Asiakas) toimittamiin palveluihin niiltä osin kuin osapuolten välillä ei kirjallisesti toisin sovita.

Ihme ja innostus Oy:n  Asiakkaalle toimittamien palveluiden tarkempi sisältö määritellään kirjallisesti erikseen. Palvelusisältö voidaan määritellä sähköpostitse.

Sopimus palvelun toimittamisesta tulee sitovaksi kun Asiakas on hyväksynyt Ihme ja innostus Oy:n toimittaman tarjouksen tai osapuolet ovat muutoin sopineet palvelun toimittamisesta tai Ihme ja innostus Oy on aloittanut palvelun tuottamisen.

2. OSAPUOLTEN YLEISET VELVOLLISUUDET

Ihme ja innostus Oy  toimittaa palvelut tarjouksensa mukaisesti ja vastaa siitä, että palvelut toimitetaan tehtävän edellyttämällä ammattitaidolla, sovituissa aikatauluissa ja täyttäen muut asiakkaan kohtuulliset ja ennalta sovitut vaatimukset.

Asiakas vastaa siitä, että Asiakkaan vastuulla olevat tehtävät suoritetaan sopimuksen mukaisesti, huolellisesti ja ajallaan. Asiakas antaa Ihme ja innostus Oy:lle oikeat ja riittävät tiedot palveluiden toimittamista varten. Asiakas vastaa Ihme ja innostus Oy:lle antamistaan tiedoista ja ohjeista.

3. HINNAT, LASKUTUS JA MAKSUEHDOT

Palveluista perittävät hinnat ja niitä koskevat maksuehdot määritellään Ihme ja innostus Oy:n  tarjouksessa tai osapuolten välisessä sopimuksessa.

Ellei maksuehdosta ole sovittu tarjouksessa, sopimuksessa tai muutoin noudatetaan maksuehtoa 7 pvä netto laskun päivämäärästä. Viivästyskorko on korkolain mukainen, huomautuslaskusta peritään viisi (5) euroa. Ihme ja innostus Oy:llä on oikeus laskuttaa ⅓ loppulaskun suuruudesta heti sopimussuhteen alettua ja loput laskusta työsuorituksen tai osasuorituksen valmistuttua jälkikäteen; ellei osapuolten välillä ole muuta sovittu. 

Tuntiperusteinen laskutus perustuu työsuorituksen verrannolliseen aktiiviseen työaikaan. Tuntilaskutus suoritetaan toteutuneen 0,5 tunnin tarkkuudella

Ihme ja innostus Oy:llä on oikeus laskuttaa lisäksi palveluiden tuottamisesta syntyneet kustannukset sekä matka-, majoitus- ja päivärahakorvaukset. Tavanomaisesta poikkeavat matkajärjestelyt sovitaan erikseen.

Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassaolevien säännösten mukaisesti.

Jos Asiakkaan maksusuoritus on viivästynyt, Ihme ja innostus Oy:llä on oikeus ilman seuraamuksia pidättyä kaikista omista suorituksistaan, kunnes Asiakas on suorittanut kaikki erääntyneet saatavat Ihme ja innostus Oy:lle.

Toistuvasti viivästyneet maksusuoritukset ovat peruste ennakkolaskutukselle.

4.SALASSAPITO

Osapuolet sitoutuvat pitämään luottamuksellisina toisiltaan saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamuksellisiksi tai jotka on sellaisiksi ymmärrettävä, sekä olemaan käyttämättä niitä muihin kuin osapuolten välisen sopimuksen mukaisiin tarkoituksiin.

Osapuolten on välittömästi lopetettava toiselta osapuolelta saamansa luottamuksellisen aineiston ja tietojen käyttäminen sekä toisen osapuolen pyynnöstä palautettava tai hävitettävä kyseinen aineisto kaikkine kopioineen, kun sopimus päättyy tai kun osapuoli ei enää tarvitse aineistoa tai tietoja sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen.

Ihme ja innostus Oy:llä on oikeus säilyttää palveluiden yhteydessä toimitettuja ja syntynyttä aineistoa oman arkistokäytäntönsä mukaisesti salassapitovelvoitteet huomioiden. Kummallakin osapuolella on oikeus säilyttää lain tai viranomaismääräysten edellyttämät asiakirjat.

Tähän kohtaan 4. Salassapito liittyvät oikeudet ja velvoitteet jäävät voimaan osapuolten välisen sopimuksen päättyessä.

5. YHTEYDENPITO

Elleivät osapuolet toisin sovi, osapuolet voivat palveluiden tuottamisen yhteydessä lähettää toisilleen ja kolmansille osapuolille tietoja digitaalisten kanavien välityksellä. Ihme ja innostus Oy sitoutuu osaltaan toimimaan yhteydenpidossa huolellisesti, salassapitovelvoitteet huomioiden ja noudattaen tavanomaista tietoturvan tasoa EU tietosuoja-direktiivin 2016/679 huomioiden. Ihme ja innostus Oy ei vastaa digitaalisten kanavien, kuten sähköpostiliikenteen tietoturvaa.

Osapuolten tulee määritellä sopimukseensa mahdollisesti vältettävät taikka kielletyt yhteydenpitokanavat taikka niiden käyttämisen rajoitukset, kuten vuorokauden ajat.

6. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Ihme ja innostus Oy käsittelee ja kerää henkilötietoja asiakkaan lukuun vain kirjallisesti erikseen määritellyissa tarkoituksissa ainoastaan toimeksiannon ajan ja siinä laajuudessa kuin toimeksiannolle on tarpeen. Käsiteltäessa henkilötietoja asiakas on henkilötietojen osalta rekisterin pitäjä, joka määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, ja Ihme ja innostus Oy on tietojen käsittelijä rekisterinpitäjän lukuun.

Ihme ja innostus Oy ei ole oikeutta jakaa asiakkaan lukuun käsittelemiään henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman lupaa. Ihme ja innostus Oy ei myöskään siirrä asiakkaan rekistereistä tietoa omia käyttötarkoituksiaan varten.

Henkilötietoja käsitellään EU tietosuoja-direktiivin 2016/679 mukaisesti.  Ihme ja innostus Oy vastaa omalta osaltaan henkilötietojen tietoturvasta sekä rekisteröidyn henkilön yksityisyydensuojastan toteutumisesta. Ihme ja innostus Oy raportoi asiakkaalle mahdollisista tietovuodoista, tietoturvariskeistä sekä puutteista viipymättä.

Ihme ja innostus Oy varmistaa osaltaan, että henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää ja jotka ovat sitoutuneet salassapitovelvollisuuteen sekä toimimaan tämän sopimuksen mukaisesti.

7. TIETOTURVA

Ihme ja innostus Oy toteuttaa ja ylläpitää asianmukaisia toiminnallisia ja tietoteknisiä toimintoja taatakseen käsittelemänsä datan ja henkilötietojen tietoturvan sekä varmistaakseen niiden tarkoituksenmukaisettoman tuhoutumisen tai vahingoittumisen salasanoin, palomuurein sekä salauksin.

Asiakas on omalta osaltaan vastuussa toimittamansa aineiston tietoturvallisuudesta sekä oman toimintansa tietoturvasta.

8. MATERIAALIN JA MENETELMIEN KÄYTTÖOIKEUS

Ihme ja innostus Oy:n tuottamat ja koulutuksissa, luennoilla, valmennuksessa ja muussa vastaavassa tilanteessa  käytetyt materiaalit ovat Ihme ja innostus Oy:n omaisuutta, ellei kyseessä ole koulutus- tai muun vastaavan materiaalin tuottaminen Asiakkaalle. Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta materiaaleja kolmansien osapuolten haltuun sekä olemaan hyödyntämättä menetelmää kaupallisissa tarkoituksissa.

9. YLIVOIMAINEN ESTE

Kumpikaan osapuoli ei vastaa viivästyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat osapuolten tai sen alihankkijoiden vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota ei osapuolten kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimushetkellä ja jonka seurauksia osapuoli ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää. Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun osapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.

Osapuolen on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle osapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

10. SOPIMUKSEN PÄÄTTYMINEN

Osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus välittömin vaikutuksin, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusehtoja eikä 30 päivän kuluessa toisen osapuolen kirjallisen korjauskehotuksen saatuaan ole korjannut sopimusrikkomustaan.

Sopimus päättyy mikäli osapuoli asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan taikka muuten lakkauttaa maksunsa.

Jos osapuoli irtisanoo sopimuksen tämän kohdan 7. Sopimuksen päättyminen – mukaan on Ihme ja innostus Oy:llä oikeus veloittaa Asiakkaalta ennen sopimuksen päättymistä kertyneet maksut.

11. VAHINGONKORVAUS JA VASTUUNRAJOITUKSET

Osapuolen korvausvelvollisuus toiselle osapuolelle kaikista sopimusrikkomuksesta aiheutuneista välittömistä vahingoista rajoittuu aina vaatimuksen kohteena olevasta palvelusta Asiakkaan maksamaan hintaan.

Osapuolet eivät vastaa mistään välillisistä vahingoista lukuun ottamatta tilannetta, jossa vahinko on aiheutunut kohdan 4 (Salassapito) mukaisten velvoitteiden rikkomisesta.

Vastuunrajoitukset eivät koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

12. MUUT EHDOT

Osapuolella on oikeus siirtää osapuolten väliset sopimukset konserniyhteisöilleen tai liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä ilmoittamalla tästä toiselle osapuolelle kirjallisesti. Sopimukset siirtänyt osapuoli on vastuussa siirrettyjen sopimusten velvoitteiden täyttämisestä toista osapuolta kohtaan yhteisvastuullisesti siirronsaajan kanssa, kunnes toinen osapuoli on antanut kirjallisen suostumuksensa sopimusten siirtämiselle. Toinen osapuoli sitoutuu olemaan epäämättä suostumusta ilman perusteltua syytä.

Ihme ja innostus Oy:llä on oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle.

Ihme ja innostus Oy ei luovuta asiakastietoja kolmansille osapuolille markkinointitarkoituksiin.

13. SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYKSIEN RATKAISEMINEN

Osapuolten väliseen sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Jos mahdollisessa riitatilanteessa osapuolet eivät pääse yksimielisyyteen neuvottelemalla, riidat ratkaistaan lopullisesti Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

14. SOPIMUSASIAKIRJAT

Ihme ja innostus Oy:n tarjous, palveluiden toimittamista koskeva vahvistus tai osapuolten välinen sopimus liitteineen muodostavat koko sopimuksen osapuolten välillä korvaten osapuolten väliset mahdolliset aiemmat palveluita koskevat keskustelut ja kirjeenvaihdon.

Sopimusasiakirjat täydentävät toisiaan. Jos sopimusasiakirjojen määräykset ovat keskenään ristiriidassa, sopimusasiakirjoja sovelletaan seuraavassa järjestyksessä: (1) Ihme ja innostus Oy:n ja Asiakkaan välinen sopimus; (2) Ihme ja innostus Oy:n ja Asiakkaan välisen sopimuksen muut liitteet kuin nämä yleiset palveluehdot; (3) Ihme ja innostus Oy tarjous; (4) nämä yleiset palveluehdot; ja (5) Ihme ja innostus Oy:n kulloinkin voimassaoleva hinnasto.

15. YLEISTEN PALVELUEHTOJEN VOIMAANTULO JA MUUTTAMINEN

Nämä yleiset palveluehdot ovat tulleet voimaan 14.8.2019 ja ovat voimassa toistaiseksi. Ihme ja innostus Oy:llä on oikeus muuttaa näitä yleisiä palveluehtoja ilmoittamalla siitä Asiakkaalle ja toimittamalla Asiakkaalle muutetut yleiset palveluehdot vähintään 30 päivää ennen muutettujen yleisten palveluehtojen voimaantuloa. Jos Asiakas vastustaa muutettujen yleisten palveluehtojen voimaantuloa, Asiakkaan tulee ilmoittaa siitä Ihme ja innostus Oy:lle 14 päivän kuluessa muutettujen yleisten palveluehtojen vastaanottamisesta. Ihme ja innostus Oy:n ja Asiakkaan väliseen sopimussuhteeseen jatketaan tällöin näiden yleisten palveluehtojen soveltamista ja, elleivät osapuolet muuta sovi, osapuolten välinen sopimus päättyy muutettujen yleisten palveluehtojen voimaantulopäivänä.